Segmentace | STEM/MARK

Segmentace

Rozdělení zákazníků do několika podskupin, které na základě příbuznosti v chování, zvyklostech, preferencích nebo jiných charakteristik budou reagovat na určitou nabídku stejným způsobem. Segmentace může sloužit k přizpůsobení nabídky zástupcům rozdílných segmentů.