Podmínky zpracování osobních údajů | STEM/MARK

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení”).

Identifikace správce (kontaktní údaje)

Digital First Marketing Group s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha, IČO 08262683, zapsaná v OR – C 78946/KSOS Krajský soud v Ostravě, e-mail gdpr@dfmg.cz, web www.dfmg.cz a(dále jen „Web“).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Digital First Marketing Group s.r.o., adresa elektronické pošty gdpr@dfmg.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Rozsah zpracovávaných údajů je: jméno a příjmení, e-mail, kontaktní telefon.

Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem přizpůsobení Webu Vašim preferencím a nastavením tak, aby Vám byl nabízen obsah, který Vás zajímá, což zahrnuje také shromažďování statistických informací a podávání zpráv o používání Webu ze strany uživatelů (statistické údaje zahrnují například informace o tom, z jakých stánek uživatel na tyto stránky přišel, na jaké odkazy na těchto stránkách klikal a jak dlouho na těchto stránkách zůstal), rozpoznávání, že se uživatel na Web vrací (kdy má být umožněno přizpůsobení Webu anebo jeho obsahu preferencím uživatele; při takovém přizpůsobování může docházet i k profilování) a zaznamenávání údajů o návštěvách na Webu a aktivitě na něm (a to nejen na webu, ale i jiných stránkách, na které uživatel přistupuje), včetně sledování návštěvníků napříč webovými stránkami (aby mohla být uživatelům zobrazována relevantní a na míru přizpůsobená reklama a zároveŘ správci umožněno vyhodnocovat účinnost reklamy na těchto Webu; při takovém přizpůsobování anebo vyhodnocování může docházet i k profilování). V souvislosti s Vaším užíváním Webu Vám mohou být zasílána obchodní sdělení (včetně sdělení založených na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování). Vaše osobní údaje budou uvedeným způsobem zpracovávány na základě souhlasu uděleného Vámi jakožto subjektem údajů podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným požadavkem nezbytným pro užívání Webu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, avšak bez jejich poskytnutí nebude možné přizpůsobovat Web Vašim preferencím či nastavením, tudíž Vám bude Web nabízet i nerelevantní obsah, nebude uloženo nastaveno některých funkcí Webu. Neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nepovede k menšímu počtu reklam, které Vám Web zobrazuje, pouze se Vám budou zobrazovat reklamy pro Vás nerelevantní. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat (vizte bod „Vaše práva související se zpracováním osobních údajů”), avšak odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude mít za následek totéž, co neudělení souhlasu (jak je uvedeno v tomto odstavci).

Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedené můžete být na základ Vámi uděleného souhlasu v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 2) Nařízení předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování (profilováním se dle ustanovení článku 4 odst. 4) Nařízení rozumí: „Zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.“ Správce při profilování používá osobní údaje k přizpůsobení Webu a obchodních sdělení Vašim preferencím a potřebám na základě Vašich předchozích aktivit na Webu. Udělení souhlasu s profilováním není zákonným požadavkem nezbytným pro užívání Webu, bez souhlasu s profilováním však nebude možné přizpůsobovat Web Vašim preferencím či nastavením, tudíž Vám bude Web nabízet i nerelevantní obsah, nebude uloženo nastaveno některých Funkcí webu a bude Vám zobrazována nerelevantní reklama.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Příjemci osobních údajů budou osoby poskytující nástroje za účelem cílového oslovení nebo zlepšení kvality našich služeb specifikovaní v příloze tohoto dokumentu.

Vaše osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytující dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelé). Zpracovateli jsou subjekty uvedené v příloze tohoto dokumentu.

Předání osobních údajů:

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy do doby jejich expirace v příslušném nástroji, který je ukládá, nejvýše však na dobu 2 let, vždy však nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely výše uvedené jakož i právo odvolat udělený souhlas s profilováním. Učinit tak můžete změnou nastavení cookies (odkaz v patičce webu), podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním kteréhokoliv Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování
 • kategoriích dotčených osobních údajů
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování

Na Vaši žádost Vám Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění

Máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje. S tím souvisí i Vaše právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2) Nařízení (vizte bod „Právo vznést námitku“)
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo vznést námitku:

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů (které se Vás týkají) pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování. Pokud takovou námitku vznesete, nebudou již osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů:

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby zpracovávané osobní údaje byly v rozsahu Vámi určeném předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce: Digital First Marketing Group s.r.o., e-mail: gdpr@dfmg.cz.

Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa elektronické pošty posta@uoou.cz, web www.uoou.cz.

Cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další nástroje, které mohou zpracovávat osobní údaje, s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Udělený souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat navštíveném webu. V případě, že souhlas neudělíte nebude možné vám nabízet obsah, který vás skutečně zajímá.

Soubory cookies, které jsou použité na těchto stránkách, jsou rozděleny do kategorií podle toho, jak případně zpracovávají osobní údaje a za jakým účelem, v nastavení cookies ,můžete zjistit více o každé kategorii a povolit nebo odmítnout použití všech (vyjma nutných souborů cookies) nebo některých z nich. Jakmile zakážete použití kategorie, budou zakázány všechny služby, které používají cookies přiřazené do této kategorie.

Seznam všech zpracovávaných cookies je dostupný přes cookie popup na tomto webu, kde můžete také nastavení upravit.